Tietosuojaseloste

● Rekisterinpitäjä:
○ Rami Janger Ky, 0583820-8
Töllintie 325, 03850 Pusula
puh. 0400 471 382
katja@janger.fi


● Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
○ Katja Janger
puh. 0400 471 382
katja@janger.fi
○ Mikäli haluatte saada tietoa rekisteriin tallennetuista henkilötiedoistanne,
esimerkiksi tietojen korjaamista tai poistamista varten, ottakaa yhteyttä
yhteyshenkilöömme Katja Jangeriin. Yhteydenottoonne vastataan kuukauden
kuluessa.


● Rekisterin nimi
○ Rami Janger Ky:n asiakasrekisteri


● Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
○ Henkilötietojanne käsitellään luottamuksellisesti sopimukseen perustuvan
asiakassuhteen tai muun yhteyden perusteella sekä tietysti Teidän
(rekisteröidyn) suostumuksellanne. Henkilötietojanne käytetään
asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin,
tilastointiin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja muokkaamiseen.


● Rekisterin tietosisältö
○ Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:
■ Nimi- ja osoitetiedot
■ Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
■ Asiakasluokka ja -ryhmä
■ Ostohistoria
■ Työnantajayrityksen kaupparekisteritiedot
■ IP-osoite
■ Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot
■ Muut tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot
■ Rekisteröidyn itse ilmoittamat personoivat tiedot
■ Palautetiedot
■ Analytiikkaan johdetut tiedot
■ Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
■ Sopimukseen tai muuhun vastaavaan yhteyteen liittyvät tiedot mm.
palveluiden käytöstä


● Säännönmukaiset tietolähteet

○ Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan pääsääntöisesti sähköpostitse,
puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa
henkilö suostuu luovuttamaan tietojaan. Tietoja saadaan myös erilaisista
kolmansien osapuolien ylläpitämistä julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja
tietolähteistä, kuten väestörekisteristä tai patentti- ja rekisterihallitukselta.


● Tietojen säännönmukaiset luovutukset
○ Rami Janger Ky ei luovuta tietoja eteenpäin. Ne sijaitsevat vain rekisterissä ja
ovat yhtiön omassa käytössä
○ Rami Janger Ky ei luovuta rekisteristään henkilötietoja myöskään Eu:n tai
ETA:n ulkopuolelle


● Rekisterin suojauksen periaatteet
○ Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät
tiedot suojataan asianmukaisesti niin ajanmukaisilla kuin säännöllisesti
päivitettävillä viruksentorjunta- ja suojaohjelmistoilla.
○ Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokansioissa, jotka ovat
salasanalla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa
tiloissa, joihin tietoja käyttävillä on avaimet. Vain ne työntekijät, joiden
työnkuvaan kuuluu asiakastietojen käyttö, pääsevät käsiin rekisterintietoihin.
○ Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin siihen on lakiin perustuva
velvollisuus tai niin kauan kuin se on tarpeellista sen tarkoituksen kannalta,
jota varten tiedot on kerätty tai käsitelty.
○ Datamuodossa olevat tiedot hävitetään tietoturvallisella tavalla ja fyysiset
asiakirjat silppurilla. Jos Rami Janger Ky:n toiminta päättyy, kaikki kerätty
tieto hävitetään lopullisesti.


● Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen
○ Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia tietojen korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä.
○ Kuten edellä mainittiin, mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut
tiedot tai vaatia niihin oikaisupyyntöä, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti
rekisterinpitäjälle Katja Jangerille. Vastausaika on kuukausi.


● Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
○ Jokaisella rekisteriin merkityllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista
rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös muut Euroopan Unioinin ja Suomen
lainsäädännön mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn
rajoittaminen tietyissä tilanteissa.
○ Kaikissa tapauksissa poistaminen ei ole mahdollista, jos Rekisterinpitäjän on
säilytettävä henkilötietoja lakiin perustuvan velvollisuuden toteuttamiseksi.
Suomessa tietosuoja-asioiden viranomaistoiminnasta vastaa
tietosuojavaltuutettu (www.tietosuoja.fi).